Algemene voorwaarden Klemko Techniek B.V.

1.    Definities
Klemko  Klemko Techniek. te Soest
Koper    De wederpartij die met Klemko tot overeenstemming is gekomen via aanvaarding van een daartoe strekkend aanbod.

2.    Toepasselijkheid
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Klemko en een wederpartij, waarop Klemko deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover door partijen van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk is afgeweken.

3.    Offertes
De door Klemko gedane offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. De in een offer-te vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Offertes kunnen worden herroepen tot uiterlijk 5 werkdagen na-dat Klemko de aanvaarding door de wederpartij heeft ontvangen. In dat geval komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand.
*Met uitzondering van geassembleerde en/of order gestuurde producten. 

4.    Levering
Als plaats van levering geldt die van het magazijn van Klemko te Soest. Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor risico van koper.
Voor orders met een netto factuurwaarde van minder dan € 300,- brengt Klemko vrachtkosten aan koper in rekening.

5.    Afnameverplichting
De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waar-onder in ieder geval de kosten van opslag, verschuldigd zijn.

6.    Levertijd
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de koper Klemko schriftelijk in gebreke te stellen.

7.    Deelleveringen
Het is Klemko toegestaan verkochte zaken in delen te leveren. Dat geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.
Indien de zaken in gedeelten worden geleverd is Klemko bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

8.    Technische eisen e.d.
Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Klemko er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt.
Ook alle andere technische eisen die door koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door koper nadrukkelijk te worden gemeld.

9.    Monsters, modellen, voorbeelden, afbeeldingen e.d.
Indien door Klemko een model, monster, voorbeeld of afbeelding of dergelijke is getoond of verstrekt, wordt dat vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld of afbeelding afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model, voorbeeld of de afbeelding.

10.    Wijzigingsbevoegdheid
Klemko is bevoegd zaken te leveren die op de volgende punten afwijken van de in de overeenkomst omschreven zaken: 
a.     Kleur en uiterlijk 
b.     Gewicht en maatvoering
Indien Klemko van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk afwijkt van de overeengekomen zaak, is koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Koper heeft deze bevoegdheid gedurende een week nadat hij de wezenlijke afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken.

11.    Garantie
a)     Klemko garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 2 jaar na levering.
* Buiten de garantie vallen gebreken die optreden in door ons van derden betrokken onderdelen voor zover die derde geen
garantie heeft verstrekt aan Klemko, dan wel die gebreken welke het gevolg zijn geheel of gedeeltelijk van normale slijtage.
b)    Indien de in lid a) genoemde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek vertoont, is Klemko verplicht binnen redelijke termijn nadat opdrachtgever haar van het gebrek in kennis heeft gesteld de zaak te herstellen dan wel een ver-vangende zaak te leveren.
c)    Zaken die moeten worden gerepareerd, dienen bij Klemko ter reparatie te worden aangeboden.
d)    Klemko kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit.
e)    Koper kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de overeenkomst vorderen indien: Klemko tot tweemaal toe een poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen, deze pogingen zonder afdoende re-sultaat zijn gebleven en het gebrek ernstig genoeg is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of indien koper aan-toont dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.
f)    De garantie vervalt indien koper schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak. Onder onjuiste behandeling wordt mede verstaan het (doen) verrichten van ongeautoriseerde reparaties aan de zaak en het (doen) openen van de zaak dan wel het niet opvolgen van montage-instructies een en ander ter beoordeling door Klemko.
g)     Koper dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt indien het type- of serienummer van een zaak is verwijderd of gewijzigd.

12.    Eigendomsvoorbehoud
a)    Klemko behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de koper afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.
b)    Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die de verkoper tegen de koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens de verkoper.
c)     Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de koper is overgegaan, mag koper de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in lid h) van dit artikel.
d)     De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herken-baar eigendom van de verkoper te bewaren.
e)     Koper is verplicht, de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal behoorlijk te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan de verkoper op eerste aan-zegging ter inzage te geven.
f)     Indien de koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens de verkoper tekortschiet of de verkoper goede grond geeft te vrezen, dat zij in die verplichtingen tekort zal schieten, is de verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoor-behoud afgeleverde zaken terug te (doen) nemen van koper of derde. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verle-nen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag of gedeelte daarvan
g)     Na terugneming zal de koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oor-spronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
h)     Het is de koper toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de koper verplicht van haar afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op voet van het bepaalde van dit artikel.
i)     De koper verbindt zich, vorderingen die zij tegen haar afnemers verkrijgt, niet aan derden te cederen of te verpanden zon-der voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper.
j)     Indien derden enig recht op de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht om Klemko zo snel als redelijkerwijze verwacht mag worden, daarvan op de hoogte te stellen.
k)     Koper verplicht zich op eerste verzoek van Klemko:
- alle aanspraken van koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te ver-panden aan Klemko conform artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid voor de vorderingen van Klemko jegens koper;
- de vorderingen die koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Klemko conform artikel 3:239 BW;
- medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Klemko ter bescherming van haar eigendomsvoorbehoud met betrekking tot de zaken wil treffen en welke koper niet onredelijk hindert in de normale uitoefening van haar bedrijf.
l)     Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van koper zijn overgegaan en welke zich nog in handen van koper bevinden, behoudt Klemko zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid voor vorderingen voor zover die niet zijn opgenoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, die Klemko dan uit welken hoofde dan ook nog tegen koper mocht hebben.

13.    Gebreken, klachttermijnen
Koper dient de gekochte zaken bij de aflevering - of zo spoedig mogelijk daarna - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper, ter beantwoording van de vraag of de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst, na te gaan:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de geleverde zaken in aantal overeenstemmen met het overeengekomene;
- of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik of handelsdoeleinden.
Worden zichtbare gebreken geconstateerd, dan dient koper die binnen 8 (acht) werkdagen na aflevering via schriftelijk bericht met ontvangstbevestiging te melden aan Klemko.
Niet zichtbare gebreken dient koper binnen acht werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen een jaar na aflevering via schriftelijk bericht met ontvangstbevestiging te melden aan Klemko. Alle vorderingsrechten van de wederpartij jegens Klemko, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, hetzij uit hoofde van onrechtmatige daad, hetzij op enige andere grond vervallen zodra de periode van een (1) jaar is verstreken na de dag waarop de wederpartij bekend werd of  redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die vorderingsrechten en de wederpartij  de betreffende vordering niet binnen die periode van een jaar in rechte aanhangig heeft gemaakt.

14.    Prijswijziging
Indien Klemko met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Klemko desondanks gerechtigd tot verhoging van de prijs. Klemko mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen, mits de prijsafwijking niet groter is dan 25% boven de oorspronkelijke prijs.
Klemko is in ieder geval gerechtigd tot onverwijlde prijsaanpassing bij verhoging van een wettelijke kostprijsbepalende factor. 

15.    Rembours
Klemko behoudt zich het recht voor, ter beoordeling van Klemko, onder rembours af te doen leveren. Bij weigering door koper van de rembourszending is koper niettemin verplicht alle daaruit voortvloeiende kosten aan Klemko te vergoeden. 

16.    Betaling
Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum door middel van overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een der bankrekeningen van Klemko. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is koper in verzuim; koper is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met twee procent.
Ingeval van liquidatie, faillissement, surséance van betaling van opdrachtgever zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmid-dellijk opeisbaar zijn.

17.    Toerekening van betalingen
Door koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van de verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

18.    Incassokosten
Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kos-ten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is in ieder geval verschuldigd:
- over de eerste € 2.500,- van de hoofdsom van de vordering            : 15% (met een minimum van € 40,-)
- over de volgende € 2.500,- van de hoofdsom van de vordering        : 10%
- over de volgende € 5.000,- van de hoofdsom van de vordering        : 5%
- over de volgende € 190.000,- van de hoofdsom van de vordering    : 1% en 
- over het meerdere van de hoofdsom                                                 : 0,5% (met een maximum van € 6.775,-).
Indien koper in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één zijner verplichtingen, is hij jegens Klemko de door Klemko gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties overeenkomstig het declaratietarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, behoudens voor zover koper aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.

19.    Aansprakelijkheid
Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in het artikel Garantie van deze voorwaarden.
Iedere aansprakelijkheid van de leverancier is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van de leverancier wordt uitbetaald. Op verzoek wordt inzage verschaft in de geldende polisvoorwaarden. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in de eerste zin bedoelde verzekering om wat voor reden dan ook dan is de aansprakelijkheid van de leverancier beperkt tot EUR 25.000,00 (vijfentwintigduizend euro) per gebeurtenis althans per serie van samenhangende gebeurtenissen.

20.    Geschilbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en Klemko worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht. 

21.    Rechtskeuze
Op elke overeenkomst tussen Klemko en haar wederpartij is Nederlands recht van toepassing.    

22.    Wijziging
Klemko is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Klemko zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan koper mededelen. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens koper in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld of kenbaar gewor-den.

23.    Verrekening 
De afnemer de wederpartij doet afstand van het recht om een schuld aan de leverancier te verrekenen met een vordering op de leverancier. 

24.    Opschorting 
De wederpartij doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Utrecht d.d. 26 maart 2021 onder nummer 23/2021.